Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Ustawa z dnia 11 X 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2013, poz. 1291). Ustawa określa zasady: przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przysługujących w okresie postoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy; dofinansowywania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; zwrotu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w przypadku niespełniania warunków umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, zawartej przez przedsiębiorcę z marszałkiem województwa; zwrotu dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w przypadku niespełniania warunków umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.
Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2013 r. z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłaty z tytułów, o których mowa w ustawie przeznaczono 200 mln zł. Natomiast z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników przeznaczono 50 mln zł. W 2014 r. na wypłaty świadczeń, o których mowa w ustawie przeznaczono – 204,6 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 51,2 mln zł na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników z Funduszu Pracy.
Traci moc ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. 2009 nr 125, poz. 1035) oraz ustawa o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z 2010, nr 219, poz. 1445).