Nowelizacja Ustawy o Dozorze Technicznym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r zmieniająca Ustawę o Dozorze Technicznym (Dz.U.2017 poz.1555) wdraża przepisy dyrektywy 2009/126/WE
z dnia 21 października 2009 w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
Inspektorzy jednostek dozoru technicznego, czyli Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) będą kontrolować na stacjach paliw wydajność urządzeń wychwytujących pary paliwa, które uwalniają się podczas tankowania pojazdów
i monitorować ich przekazywanie do zbiornika magazynowego.

Ma to zapewnić ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, tj. benzen i ozon.

Dozór techniczny nad urządzeniami do odzyskiwania paliwa jest powierzony:
  • na cywilnych stacjach paliw- inspektorom UDT;
  • na stacjach paliw na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, a także na terenach portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej - inspektorom TDT;
  • na wojskowych stacjach paliw- inspektorom WDT.

Wymienione instytucje mają wykwalifikowaną kadrę oraz aparaturę pomiarową, która jest niezbędna do przeprowadzania pomiarów odzyskiwania par paliwa, zgodnie ze wskazaniami normy europejskiej.

Przepisy wchodzą w życie z dniem 21 września 2017r.