Zmiana przepisów przy ręcznych pracach transportowych

Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządznie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2017 poz. 854) wchodzi w życie 1 maja 2017r.Zakresem zmian objęto:
  • Tytuł nowelizowanego aktu prawnego. Zgodnie z rozporządzeniem otrzymuje brzmienie: Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym;
  • Zmiana pkt 3 w § 1 precyzuje, iż dopuszczalne normy dotyczące ręcznego transportu przedmiotów odnoszą się do pracowników mających ukończone
    18 lat, z wyłączeniem kobiet w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią;
  • Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min;
  • Wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy fizycznej związanej z podnoszeniemi przenoszeniem przedmiotów w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min;
  • Przepisy rozdziału 3 "Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika". Dokonano wyraźnego rozróżnienia norm dźwigania przez kobiety i mężczyzn.