ADR/RID

Transport materiałów niebezpiecznych realizowany jest przy pomocy różnorodnych środków transportu. Nasza firma zajmuje się doradztwem w obszarach transportu drogowego oraz kolejowego.
ADR to transport drogowy materiałów niebezpiecznych.
RID to transport koleją materiałów niebezpiecznych.

Przewóz materiałów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, umowom i konwencjom. Najważniejsze z nich to odpowiednio:

 • Umowa Europejska ADR
 • Regulamin RID
 • Załącznik 2 do SMGS
Przepisy regulujące transport towarów niebezpiecznych zostały ustanowione w celu wyeliminowania lub maksymalnego ograniczenia ryzyka zaistnienia wypadku, albo też minimalizacji skutków tych zdarzeń z udziałem przewożonych materiałów.


DORADCA DS BEZPIECZEŃSTWA

W oparciu o wskazane wcześniej przepisy, każde przedsiębiorstwo którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek, powinno w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, sprawować kontrolę i nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami. W tym celu ma ono obowiązek wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (doradca DGSA - Dangerous Good's Safety Adviser).


ZADANIA DORADCY A POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA

Główna rola doradcy DGSA, to wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, w związku z działalnością klienta. Państwo z racji wykonywanej działalności często jesteście uczestnikami fragmentu całego łańcucha transportu materiałów niebezpiecznych, przez co Wasze obowiązki są ściśle określone, a tym samym ograniczone do roli jaką pełnicie w transporcie. W związku z tym naszą rolą na wstępie jest wyznaczenie obowiązków Państwa firmy wobec wymogów przepisów transportowych, właściwych dla rodzaju transportu, co pozwala na dokładne ustalenie zadań doradcy.


NASZA OFERTA

 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych lub pomoc mającą na celu właściwe zaklasyfikowanie nadawanego produktu;
 • Określenie obowiązków uczestnika przewozu w odniesieniu do rzeczywistej jego roli w łańcuchu transportowym;
 • Określenie warunków i sposobu przewozu materiałów niebezpiecznych, wg instrukcji pakowania, wraz z doborem i oznakowaniem opakowań oraz środków transportu;
 • Szkolenia wstępne i okresowe dla osób innych niż kierowcy (obowiązkowe szkolenia wewnętrzne);
 • Opracowanie właściwej dokumentacji przewozowej;
 • Kontrole pojazdów przewożących towary niebezpieczne w miejscu wskazanym przez przedsiębiorstwo, zakończone protokołem zawierającym wykaz niezgodności i propozycje czynności naprawczych;
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy w zakresie czynności związanych z transportem towarów niebezpiecznych;
 • Oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami określonymi w szczegółowych przepisach;
 • Sporządzanie:;
 • - sprawozdań powypadkowych,
  - planów ochrony ładunków
  - planów awaryjnych dla stacji rozrządowych
 • Całoroczne doradztwo dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa.