">

BHP


DO KOGO JEST SKIEROWANA NASZA OFERTA
Pracodawca umożliwiając pracę swoim pracownikom, w jakimkolwiek miejscu i czasie, ma prawny obowiązek zapewnić każdemu z nich odpowiednie warunki pracy, które są zgodne z normami BHP. Nasza oferta skierowana jest nie tylko do osób pracujących ale także do przedsiębiorców, będących pracodawcami. Nasze działania mają zapewnić ergonomiczne i bezpieczne warunki pracy, zapobiegając jakiemukolwiek uszczerbkowi na zdrowiu i życiu w czasie pracy.


NASZA OFERTA

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie BHP, opierając się na obowiązujących przepisach,
z uwzględnieniem specyfiki Państwa firmy.
W ramach oferty wykonujemy:

 • Szkolenia wstępne i okresowe;
 • Przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy wraz z przedstawieniem protokołu pokontrolnego w celu usunięcia zagrożeń i nieprawidłowości;
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Pomoc w wypełnianiu zaleceń pokontrolnych (kontroli wewnętrznych i zewnętrznych);
 • Opracowanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (oceny standardowe oraz pod kątem zagrożeń biologicznych, chemicznych, stanowisk na których jest możliwe powstanie atmosfer wybuchowych, w transporcie i inne);
 • Udział w opracowywaniu regulaminów pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy lub pomoc w ich sporządzeniu;
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jak również sporządzenie dokumentacji powypadkowej;
 • Prowadzenie wymaganych prawem rejestrów;
 • Kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;
 • Doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej;
 • Monitoring nad badaniami środowiskowymi.REALIZUJEMY:
 • Pojedyncze zlecenia;
 • Obsługę stałą służby bhp, zgodnie z zakresem określonym we wzajemnej umowie;
 • Zadania służby bhp na zasadzie outsourcingu.