KARTY CHARAKTERYSTYK/ REACH

Nadrzędnym celem regulacji związanych z chemikaliami jest bezpieczeństwo wszystkich użytkowników substancji i mieszanin chemicznych. Najważniejszym narzędziem mającym przybliżyć ten cel jest karta charakterystyki. Dokument ten jest swojego rodzaju paszportem produktu. Informuje on użytkowników
o klasyfikacji, potencjalnych zagrożeniach, metodach bezpiecznego postępowania, oznakowaniu opakowań, a także określa właściwe kroki w kontakcie chemikaliami.

Kolejne, występujące w ostatnich kilku latach zmiany w przepisach związane z kryteriami klasyfikacji, sporządzaniem kart oraz oznakowaniem opakowań coraz bardziej czynią tą materię skomplikowaną, a od osób wykonujących te czynności wymagają coraz większej specjalistycznej wiedzy (między innymi z zakresu chemii, toksykologii i ekotoksykologii, biocydów, detergentów, prawa pracy, transportu materiałów niebezpiecznych, przepisów i zasad obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej itd.). Nawet wielogodzinne szkolenia z zakresu umiejętności sporządzania kart charakterystyk, kierowane do personelu zakładów produkujących chemikalia pozwolą jedynie poznać zasady i kryteria, ale nie dadzą niezbędnej wiedzy interdyscyplinarnej niezbędnej do prawidłowego i odpowiedzialnego wykonania dokumentu. Za treść dokumentu odpowiada prawnie wprowadzający produkt do obrotu.

Na rynek krajowy karta charakterystyki powinna być sporządzona oraz udostępniona w języku polskim, a na rynki zewnętrzne, w językach odbiorców. Ponadto KCH powinna być okresowo aktualizowana zgodnie przepisami. Aktualnie w tym zakresie obowiązuje wzór karty charakterystyki zgodny z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji WE/453/2010 oraz klasyfikacja i oznakowanie substancji i/lub mieszanin zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE oraz 453/2010/WE.

Posiadamy kadrę specjalizującą się w zakresie zarządzania chemikaliami. Sporządzamy karty od dziesięciu lat, zarówno dla różnorodnych substancji jak i ich mieszanin.
W RAMACH NASZYCH USŁUG OFERUJEMY

  • Sporządzenie kart charakterystyki na podstawie danych zleceniodawcy (w oparciu o receptury), zarówno wg „starych przepisów” obowiązujących jeszcze dla mieszanin, zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, jak i nowych zasad w oparciu o rozporządzenie CLP (WE) 1272/2008;
  • Sporządzenie kart charakterystyk na podstawie oryginalnych kart dostawców opracowanych w języku angielskim wraz z dostosowaniem do wszystkich szczegółowych aktualnych przepisów w tym zakresie;
  • Ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyk pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z ewentualnym dostosowaniem do obowiązujących wymogów;
  • Ocenę posiadanych etykiet produktów chemicznych pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami wraz z ewentualnym dostosowaniem do obowiązujących wymogów;
  • Opracowywanie nowych etykiet w oparciu o dane z kart charakterystyk;
  • Doradztwo skierowane do wszystkich uczestników ŁAŃCUCHA DOSTAW w ramach rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
    z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz przepisów z nim powiązanych.

Proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą Kodeks Pracy, niedozwolone jest stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych bez wymaganej dla nich karty charakterystyki.