">

Zarządzanie Ryzykiem Procesowym


Zagrożenia związane z bezpieczeństwem procesowym mogą doprowadzić do poważnych zdarzeń o charakterze katastroficznym, gdzie skutki w postaci poważnych zniszczeń materialnych i ofiar śmiertelnych są możliwe zarówno w obrębie samych zakładów przemysłowych jak również na terenach z nimi sąsiadujących.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, wraz z przepisami wykonawczymi wymaga od prowadzących zakład sporządzenie właściwej dokumentacji, która zawiera programy zapobiegania awariom, raporty
o bezpieczeństwie, plany operacyjno-ratownicze. Dokumenty te maja na celu określenie adekwatnych do wymagań i potrzeb procedur i zabezpieczeń techniczno-organizacyjnych zmierzających do zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.


W ramach tworzonych dokumentów przeprowadza się analizy, możliwych do wystąpienia, scenariuszy awaryjnych . Aby wytypować najbardziej prawdopodobne przyczyny prowadzące do określonych zdarzeń awaryjnych (np. pożarów, wybuchów itp.) oraz w celu określenia stopnia niezawodności stosowanych środków bezpieczeństwa stosuje się różnorodne metody analityczne, w zależności od stopnia złożoności procesów,
ich charakteru i ilości. Dla wytypowanych najbardziej prawdopodobnych scenariuszy awaryjnych określa się,
przy pomocy odpowiednich obliczeń, skutki zdarzeń, po czym ocenia się ryzyko. Ma to szczególne znaczenie
w świetle nowo wprowadzonych przepisów z zakresu planowania przestrzennego.

Przepisy wyróżniają
  • Prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (a jego zakład - zakładem zwiększonego ryzyka, zwany ZZR);
  • Prowadzącego zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (a jego zakład - zakładem dużego ryzyka, zwany ZDR).


Wspomniana wcześniej ustawa, nakłada na prowadzących określone obowiązki.


Proponujemy Państwu między innymi:
  • Sporządzenie i aktualizację:
  • - Programu Zapobiegania poważnym Awariom przemysłowym (PZA),
    - Raportu o Bezpieczeństwie (RoB),
    - Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego (WPOR).
  • Wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do właściwych jednostek;
  • Opracowanie broszur informacyjnych dla lokalnej społeczności.